Đăng ký

Họ tên phụ huynh
Số điện thoại
Email đã kích hoạt thẻ
Mã thẻ (ví dụ ps0001s0001)